Light up s.r.o.

Zadunajská cesta 6/3685
851 01 Bratislava

IČO: 53 024 559
IČ DPH: SK2121240264
DIČ: 2121240264

Obchodný register: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 144594/B

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava a.s.
č. účtu: 4026055706/7500
č. účtu IBAN: SK70 7500 0000 0040 2805 5706
BIC kód: CEKOSKBX
Zastúpená: Petr Apolin, konateľ

Ing. Arch. Andrej Marcinka
m: +421 948 650 203
email : 

Petr Apolín
m: +421 949 208 850
email: 

Napíšte nám